ยท

MAD blijft de gehele zomer open

14 juli 2014
1 min read

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal MAD deze zomer, ook tijdens de bouwvak geopend blijven. Wij blijvenย dus bereikbaar voor onze opdrachtgevers en werken door aan lopende en nieuwe opdrachten. Wij wensen iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie!

Categories:
Tags:

Start the conversation

Let's start a personal, meaningful conversation.

Example: Practical philosopher, therapist and writer.

Link copied to your clipboard